0000

Voorwaarden en privacystatement

1. Inleiding
Als u zich inschrijft als woningzoekende en een woning zoekt via Huren Noord-Veluwe (het regionale samenwerkingsverband van de corporaties) dan verstrekt u persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van de woningcorporaties in de regio Noord-Veluwe. U vindt een overzicht van de corporaties met contactgegevens op deze website onder Contact.

De woningcorporaties in de regio Noord-Veluwe maken gebruik van de dienstverlening van Enserve bv. Enserve bv heeft in opdracht van corporaties het systeem van woonruimteverdeling laten ontwikkelen en laat dit systeem onderhouden voor de corporaties. Enserve bv verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de corporaties. Daartoe hebben de corporaties in uw regio met Enserve bv afspraken gemaakt over hoe uw persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij volgen wettelijke eisen ten aanzien van privacy, zoals gesteld in onder andere de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking
De rechtsgrond van de gegevensverwerking is het uiteindelijk verkrijgen van een huurovereenkomst. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die hierna genoemd worden. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden van de gegevensverwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

Woonruimtebemiddeling
Het primaire doel van de gegevensverwerking is het bieden van dienstverlening op het gebied van woonruimtebemiddeling. Onder woonruimtebemiddeling verstaan wij het gehele proces vanaf het inschrijven als woningzoekende tot aan het accepteren van een woning. Dit proces bevat ook elementen als het reageren op woonruimte, het aanbieden van woonruimte door corporaties en het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten over het proces van woonruimtebemiddeling door woningcorporaties, Huren Noord-Veluwe of Enserve bv.

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om het zoeken en vinden van een woning zo gemakkelijk mogelijk te maken en om een goede match tussen uw woningvraag en het woningaanbod tot stand te brengen. De in uw regio geldende regels en afspraken over de verdeling van woonruimte zijn daarbij leidend.

In het kader van woonruimtebemiddeling verwerken wij de gegevens die nodig zijn om een match tot stand te brengen, om te voldoen aan wet- en regelgeving en regionale of lokale afspraken. U verstrekt deze gegevens wanneer u zich inschrijft of wanneer u uw eigen inschrijfprofiel bijwerkt. Het gaat om:
- gegevens die nodig zijn om u te identificeren (bijvoorbeeld uw naam);
- informatie over uw inschrijving (bijvoorbeeld status van uw inschrijving, betaalgegevens, wijzigingen van gegevens);
- contactgegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, e-mailadres);
- informatie op basis waarvan u op passende woningen kunt reageren (bijvoorbeeld huishoudgrootte en samenstelling, leeftijd, inkomen, urgentieregeling, huidige woonsituatie en woonwensen);
- uw actuele en historische reacties op woningen;
- gegevens over eventuele aanvullende dienstverlening van corporaties, Huren Noord-Veluwe of Enserve bv (bijvoorbeeld voorlichting en beantwoording van vragen via direct contact). 

Verbetering dienstverlening, onderzoek en marketing
De corporaties in uw regio kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om de huidige dienstverlening te verbeteren of om nieuwe dienstverlening op het gebied van woonbemiddeling te ontwikkelen. Dit gebeurt door middel van marktonderzoek. Corporaties en Huren Noord-Veluwe voeren dit onderzoek zelf uit of laten Enserve bv marktanalyses uitvoeren. U kunt (incidenteel) benaderd worden voor deelname aan een enquête of onderzoek.

U kunt informatie ontvangen over (toekomstig) woningaanbod wanneer u dat bij uw zoekprofiel hebt aangegeven. U kunt uw keuze wijzigen als u bent ingelogd. U ontvangt deze informatie van corporaties, van Huren Noord-Veluwe of van Enserve bv.

Voor de hier genoemde doelstellingen worden de volgende gegevens verwerkt:
·         NAW-gegevens
·         Inkomen
·         Leeftijd
·         Huishoudtype
·         Woonplaats
·         Reacties op woningen
·         Gebruik internet (wel of niet)
·         Huidige woonsituatie
·         Status inschrijving (in- of uitgeschreven)

3. Ontvangers van gegevens
Partijen die uitvoering geven aan de genoemde doeleinden kunnen toegang hebben tot uw gegevens. Primair gaat het hier om de corporaties in de regio Noord-Veluwe en Huren Noord-Veluwe, en secundair om Enserve bv.

4. Website
Wij maken op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruikersgemak op deze website te vergroten, bijvoorbeeld door:
·         uw browser te herkennen als u bent ingelogd, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen;
·         ingevulde informatie te onthouden, zodat u tijdens een websitebezoek niet op verschillende 
          momenten dezelfde informatie hoeft te verstrekken;
·         informatie van de ene pagina naar de volgende pagina door te geven;
·         vastgelegde voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld persoonlijke woonwensen;
·         instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale weergave van de website.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die organisaties omgaan met uw gegevens.

5. Beveiliging
Corporaties, Huren Noord-Veluwe en Enserve bv hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn afgestemd op de specifieke risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Wij houden hierbij rekening met de stand van de techniek en de kosten voor het implementeren van de maatregelen.

6. Uw rechten
U kunt een overzicht ontvangen van de van u verwerkte persoonsgegevens. Als u ons een schriftelijk inzage verzoek toestuurt kunt u een reactie binnen 4 weken verwachten. Als u van mening bent dat er ten onrechte gegevens van u verwerkt worden, of dat de verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen 4 weken na ontvangst van verzoek kunt u een reactie verwachten.

7. Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Wij beantwoorden deze graag. U vindt onze contactgegevens op deze website onder Contact.

8. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen. Wij adviseren u om dit statement regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

Deze Privacy Statement is aangepast op 26 januari 2017.