0000

Hoe moet ik inschrijven en/of inloggen? Hoe moet ik betalen en/of verlengen?
Scroll voor uitleg naar beneden om de filmpjes hierover te bekijken.

Urgentie en klachten

Urgentie

Heeft u met spoed een huurwoning nodig en niet genoeg inschrijfduur opgebouwd om snel een woning toegewezen te krijgen? Dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Deze wordt alleen in acute situaties verleend:

  • Een urgentieverklaring is bedoeld voor mensen die vanwege een levensbedreigende of levensontwrichtende situatie dringend een woning nodig hebben.
  • De situatie moet buiten eigen verantwoordelijkheid (schuld) zijn ontstaan.
  • Mensen hebben alles gedaan om het probleem zelf op te lossen.
  • Het is niet mogelijk binnen zes maanden andere woonruimte te vinden.

Klik hier voor meer informatie over de richtlijnen voor het verkrijgen van een urgentie.

Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan?
Als u na het lezen van de richtlijnen meent dat een aanvraag zinvol is, of u twijfelt, neemt u dan contact op met één van de woningcorporaties voor een afspraak. In sommige situaties is namelijk vooraf al duidelijk dat u niet voor urgentie in aanmerking komt. In het gesprek met een medewerker krijgt u een advies. Is de inschatting van de medewerker dat het zinvol is om urgentie aan te vragen, dan kunt u samen de aanvraag in gang zetten. Het blijft altijd uw eigen keuze om wel of geen urgentie aan te vragen. De aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke urgentiecommissie.

Kosten

Het aanvragen van een urgentieverklaring kost € 100,-. Ligt uw inkomen onder of op het bijstandsniveau, dan komt u in aanmerking voor een gereduceerd tarief van € 50,-. Na ontvangst van de bijdrage wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt daarvoor een brief van het secretariaat van de urgentiecommissie.

Beoordeling van een urgentieaanvraag
Mede aan de hand van de door u aangeleverde informatie, neemt de urgentiecommissie een besluit of u wel of geen urgentie krijgt. Van dit besluit krijgt u een brief. Voor zover dit mogelijk is ontvangt u deze per e-mail en anders per post.

Is er aanvullende informatie nodig dan kan het secretariaat van de commissie eventueel een externe adviseur inschakelen. U moet dan denken aan advisering op het medische terrein (een arts of verpleegkundige), een psycholoog of een bureau dat nader onderzoek doet naar technische woonomstandigheden.

Wat gebeurt er als urgentie niet wordt verleend?
Krijgt u geen urgentieverklaring, dan ontvangt u een brief met de reden van dit besluit. Is het besluit naar uw mening genomen op basis van onterechte gronden? Dan heeft u de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Meer informatie daarover staat in de brief. 

Wat gebeurt er als urgentie wel wordt verleend?
Krijgt u een urgentieverklaring, dan ontvangt u die gelijk met de brief over dit besluit. Deze wordt door het secretariaat van de commissie ook direct opgevoerd bij uw inschrijving als woningzoekende op deze website. Als u inlogt dan kunt u op de openingspagina zien dat u een urgentieverklaring heeft. De originele verklaring neemt u mee als aan u een woning wordt aangeboden.

U kunt met de urgentieverklaring op alle passende woningen in de regio reageren die via het huurportaal worden aangeboden. Het hoeft dus niet een woning in uw huidige woonplaats te zijn. Let op: u moet uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld bij een woningadvertentie, waaronder het passend toewijzen.

Bij woningen die via inschrijfduur gaan, gaat een woningzoekende die heeft gereageerd met een urgentie voor op een woningzoekende zonder urgentie. Zijn er meerdere urgenten dan wordt hun volgorde bepaald door de datum waarop zij een urgentieverklaring kregen. Bij populaire woningen hebben urgenten geen voorrang. Dan is de woning gereserveerd voor kandidaten met de langste inschrijfduur.

Hoe lang is een urgentieverklaring geldig?
De urgentieverklaring is zes maanden geldig en vervalt automatisch na die periode. U krijgt daarvan geen bericht! Als u uw urgentieverklaring wilt verlengen, dan kunt u hiervoor terecht bij de corporatie. De urgentieverklaring wordt alleen verlengd als is gebleken dat het onmogelijk was binnen die zes maanden een passende woning binnen de regio te bemachtigen. Passendheid gaat daarbij niet over de vraag of de woning aan uw woonwens voldoet, maar of een woning bij uw inkomen en gezinssituatie past.

Intrekken urgentieverklaring
De urgentiecommissie kan de urgentieverklaring intrekken als blijkt dat er bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt, of als de situatie veranderd is waardoor u niet meer urgent bent. De urgentieverklaring wordt ook ingetrokken als u een aangeboden woning weigert.

Klachten

Kan ik een klacht indienen tegen de toepassing van de regels van de woonruimteverdeling?

De woningen in de regio Noord-Veluwe wordt zo goed en eerlijk mogelijk verdeeld. De regels daarvoor zijn door gemeenten vastgesteld in de huisvestingsverordening. Bent u van mening dat de regels niet juist zijn toegepast? Dan kunt u een klacht indienen bij een van de corporaties in de regio. Klik hier voor de contactgegevens van de corporaties.